Вторник, 20 Ноември 2018
21
май
2
 

Кратък обзор на приетите нормативни актове в здравеопазването през април 2018 г.

Понеделник, 21 Май 2018 | 15:44:37 Калина Михайлова, адвокат
2

Zdrave.net продължава съвместната си инициатива с юристи, компетентни в здравното законодателство, да Ви информира за нормативните промени и новости от предходния месец. Днес Ви представяме нововъведенията о

Zdrave.net продължава съвместната си инициатива с юристи, компетентни в здравното законодателство, да Ви информира за нормативните промени и новости от предходния месец. Днес Ви представяме нововъведенията от април.

АПРИЛ 2018 Г.

 1. В ДВ бр. 30 от 03 Април 2018 г.ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ Обн. (ДВ. бр.70 от 19 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г., доп. ДВ. бр.40 от 15 Май 2018г.)

Направена е козметична промяна в ЗЗО, съгласно която се определя реда за определяне на здравноосигурителната вноска като за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете по реда на чл. 167а от Кодекса на труда или поради производствена необходимост и престой; вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнася;

Това води и до промяна и в Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА като се посочва, че законът влиза в сила от 01.07.2018 г.

 2. В ДВ бр. 31 от 10 Април 2018 г. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОТПУСКАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК, Издадени от Националната здравноосигурителна каса, Обн. ДВ. бр.22 от 22 Март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 28 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 28 Март 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 10 Април 2018г.)

Въвеждат се нови хипотези, при които рецептата не се изпълнява в аптеката и се връща на приносителя ѝ: когато в рецептурната книжка на хронично болния не са вписани предписаните лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели; когато рецептурната бланка за лекарствени продукти, предписвани по протокол, е издадена след изтичане валидността на протокола; когато рецептурната книжка е попълнена нечетливо от ИМП.

Имплементирано е задължение на НЗОК да поддържа история на всички стойности на лекарствените продукти от приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък /ПЛС/ с договорените отстъпки, както и да предоставя актуализиращи файлове към номенклатурите на аптечния софтуер с договорените отстъпки в сроковете при открита процедура за сключване на договори. Изпълнителят е освободен от отговорност за спазване на изискванията за предписване на лекарствени продукти от приложение № 1 на ПЛС, когато не притежава необходимата медицинска информация от представените по реда на договора документи от пациента, за лекарствени продукти, посочени в Указанието към договора.

Предвижда се хипотеза, в която Изпълнителят не носи отговорност, ако не изпълни задължението да осигури на здравноосигурените лица лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни, които са предписани при невъзможност за доставка от търговец на едро, като невъзможността се удостоверява с отказ за доставка Въвеждат се изисквания, които Изпълнителят следва да спазва при оформяна на финансовата и медицинската документация.

Въведени са критерии за заплащане от страна на РЗОК, както и хипотези, при които здравната каса може да откаже заплащане на аптеката. Предвидени са промени и в контрола по изпълнение на договорите, правомощията на контролиращите лица, задълженията на изпълнителя, санкциите, които биват налагани. В 14-дневен срок от получаване на заповедта за налагане на санкции, изпълнителят има право да я оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) по административен ред пред управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК или по съдебен ред. Въвежда се право на отвод на член от Арбитражната комисия.

 3. В ДВ. бр.34 от 20 Април 2018г.НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2018 Г.

Едва няколко дни след влизане в сила на новия Национален рамков договор за медицинска дейност за 2018г. се пристъпва към множество промени в съдържанието на новоприетия нормативен акт.

Актуализират се условията и реда за оказване на медицинска помощ по профилактика на ЗОЛ над 18 години и диспансеризация на ЗОЛ; разширява се обхвата на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК в условията на специализирана извънболнична медицинска помощ;  регламентират се условията и реда, на които трябва да отговарят изпълнителите на  медицинска помощ, както и реда за сключване на договори с тях.

Поставени са някои допълнителни изисквания за комплексност при изпълнение на дейности в областта на медицинската онкология и са прецизирани технически текстове с цел за по-голяма яснота. 

4. В ДВ. бр.35 от 24 Април 2018г.НАРЕДБА № 9 ОТ 25 АПРИЛ 2006 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ"(Обн. ДВ. бр.42 от 23 Май 2006г. ... изм. и доп. ДВ. бр.35 от 24 Април 2018г.)

С промените в наредбата се имплементира европейското законодателство, като се въвеждат изискванията на Директива 2014/110/ЕС на Комисията от 17 декември 2014 г. за изменение на Директива 2004/33/ЕО по отношение на критериите за временно отхвърляне на донори на алогенна кръв (ОВ L 366, 20/12/2014) и на Директива (ЕС) 2016/1214 на Комисията от 25 юли 2016 г. за изменение на Директива 2005/62/ЕО по отношение на стандарти и спецификации на системата за качество на кръвни центрове (ОВ, L 199, 26/07/2016).

Основната цел е да се гарантира лечението на българските граждани с безопасни и качествени кръв и кръвни продукти, както и повишаване на ефективността и сигурността на последните.Стандартът задава таблици за изчисляване на обема циркулираща кръв на кандидат – кръводарителите,  които са взети от предпоследното 17-то издание на Ръководството за получаване, използване и осигуряване качеството на кръвните съставки на Съвета на Европа и ще допринесат за гарантиране безопасността на кръводарителите. Определя се и обемът имунохематологични изследвания, провеждани при необходимост от извършване на спешни кръвопреливания, както и подборът на кръвни съставки за преливане в тези случаи.

 5. В ДВ. бр.36 от 27 Април 2018г.РЕШЕНИЕ № 13701 ОТ 13 НОЕМВРИ 2017 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 13690 ОТ 2016 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2018 Г.)

Производството е проведено по жалба на Сдружение "Асоциация пулмонална хипертония“, с която се иска отмяна на Наредба № 12 от 22.12.2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на българските граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, издадена от министъра на здравеопазването

Неправителствената организация оспорва подзаконовия нормативен акт в частта, с която е определен срок за финансиране на лечението; в частта, с която се обвързва финансирането със съобщаването на заповедта по чл. 34, ал. 2; в частта, с която се изисква специален ред за представяне на документи на чужд език; в частта, с която се предоставя възможност за предаване на преписката на външни експерти; в частта, с която е определен 14-дневен срок за насрочване на заседание на КЛЧ. Претендира се отмяна на наредбата в обжалваната ѝ част.

ВАС отменя наредбата, т.к. процедурата по създаването на същата страда от непоправими пороци на административнопроизводствените правила. Съществено погазване на процесуалните правила липсата на мотиви за приемане на подзаконовия нормативен акт, тъй като не позволява на заинтересованите страни нито да формират становище относно мотивите на органа, нито да участват ефективно в производството по приемането на акта..Като краен резултат съдът отменя Наредбата в частта ѝ относно: чл. 2, ал. 2 - в частта, с която е определен срок за финансиране на лечението; чл. 4, ал. 3; чл. 4, ал. 4 - в частта, с която се обвързва финансирането със съобщаването на заповедта по чл. 34, ал. 2; чл. 18, т. 2; чл. 20; чл. 21, ал. 2 - в частта, с която се изисква специален ред за представяне на документи на чужд език; чл. 24, ал. 2 - в частта, с която се предоставя възможност за предаване на преписката на външни експерти; чл. 25, ал. 2, т. 6; чл. 26, ал. 1 - в частта, с която е определен 14-дневен срок за насрочване на заседание на КЛЧ, чл. 26, ал. 4; чл. 26а; чл. 27, ал. 1 - в частта, касаеща чл. 26А; чл. 34, ал. 3, т. 6; чл. 34, ал. 5; чл. 38.Още по темата

Коментари по темата

Правила на форума за коментари
TdQY

за промените в НРД 21.05.2018 20:00:18

"...и са прецизирани технически текстове с цел за по-голяма яснота. " - да, бе да - вярното е: и са коригирани множеството технически грешки и пропуски, но яснотата пак я няма. Иначе що ще издадат след това още пет (засега) съвместни указания за прилагането на НРД-то?!

Това е нормативен акт 21.05.2018 17:10:48

Премиерът нареди да се изплатят забавените заплати в Ловеч и Враца


Още новини
Нови 8 случая на заразени с хепатит А в Ловешко само за седмица
20.11.2018 16:52:55

Нови 8 случая на заразени с хепатит А в Ловешко само за седмица

За нови 8 случая на заразени с хепатит А в Ловешка област съобщи Регионалната здравна инспекция ( ...

Рокада в ръководството на врачанската болница
20.11.2018 15:54:37

Рокада в ръководството на врачанската болница

Промяна ще бъде направена в Съвета на директорите на МБАЛ „Христо Ботев” във Враца. Т ...
Актуална тема
Пълно прекрояване на системата през Закона за бюджета на НЗОК предлагат управляващите
15.10.2018 18:31:56 Ирина Пекарева

Пълно прекрояване на системата през Закона за бюджета на НЗОК предлагат управляващите

Повсеместно прекрояване на здравната система планират управляващите. В огромната си част променит ...

Медицинските специалисти: Смъртта на пациент не се преживява
27.08.2018 17:07:48 Надежда Ненова

Медицинските специалисти: Смъртта на пациент не се преживява

Смъртта на 33-годишната родилка Ренета Томова в Сливенската болница отново отвори дебата за лекар ...

Лимитите продължават да задушват системата, докато НЗОК се задъхва от лекарства
20.04.2018 17:32:03 Полина Тодорова

Лимитите продължават да задушват системата, докато НЗОК се задъхва от лекарства

Националният рамков договор вече е факт. Въпреки заявката за по-добрите условия, в които ще работ ...

Липсващите медицински специалисти у нас оскъпяват достъпа до здравни грижи
07.04.2018 14:19:32 Надежда Ненова

Липсващите медицински специалисти у нас оскъпяват достъпа до здравни грижи

Два големи проблема се очертават пред България в контекста на универсалното здравно покритие. Тов ...